نقد فيلم Shoplifters

ec29d6f52cee283f74cb1 - نقد فيلم Shoplifters

“دزدان فروشگاه” آخرين اثر هيروكازو كوريدا، مانند ديگر آثار او بر محور خانواده تمركز دارد اما ما با يک خانواده معمولي طرف نيستيم، با افرادي طرف هستيم كه تصميم گرفته اند با يك ديگر زندگي كنند مانند خانواده كه عده از روي جبر زمان و افرادي هم از روي انتخاب خود تن به اين خانواده غير نسبي مي دهند . اما جدا از خلق روابط عاطفي هميشگي كوريدا، ميان انسان ها در فيلم اش به گذري از از ناتوراليسم به اگزيستانسياليسم مي رسد.

كاراكتر ها در فيلم با فرار از وضعيت جبرگرايانه اي كه سوپرايگو(جامعه)، به آن ها تحميل مي كند بر اساس ايگو(خود) در راستاي پيدا كردن خانواده مطلوب هستند كه به عقيده كارگردان تنها نقطه رسيدن به آرامش است. شايد مطرح شود كه اساس دور هم جمع شدن اين افراد پول، فرار از والدين بي مسئوليت يا هزاران دليل كليشه اي ديگر باشد اما اين قسمت بي اهميت ماجراست، آنچه اهميت دارد انتخاب افراد و پذيرفتن عده اي جديد به عنوان خانواده از روي آگاهي است نه تنها والديني كه شناسنامه به ما مي دهد .

13e1cab39b3a2fff91046 - نقد فيلم Shoplifters

يكي از سكانس هاي شاهكار فيلم زماني است كه “ليلي فرانكي” (كه نقش مرد سرپرست اين خانواده را بازي مي كند) فرزند خود را ( كه نسباً فرزند او در فيلم نيست ) سوار بر امواج مي كند (دريا در آثار ژاپني ها نماد ترس و اظطراب بود مانند اثر موج عظيم كاناگاوا اثر هوكوساي) و اندكي بعد خانواده در كنار اين آب به شادي مي پردازند گويي بر اين اضطراب جبر اجتماعي غلبه كرده اند و توانسته اند بر آن پيروزي شوند هرچند كه در پايان با نتيجه گيري منطقي كارگردان اين غلبه ايگو بر سوپرايگو را به صورت نسبي نشان مي دهد اما آن تاثير احساسي و دروني را در كاراكتر ها مي گذارد و خانواده را شكل مي دهد.

كوريدا در اين اثر بيش از فيلم هاي گذشته اش در هم تنيدگي كاراكتر ها و شكل دادن اين انگاره كه هر شخصيت در اين جمع در ارتباط با گذشته و آينده خودش است پدر و پسر حتي مادر و دختر در امتداد يكديگر حركت مي كنند و هركدام مي خواهند نفر بعدي اشتباهات آن ها را تكرار نكند و زندگي مطلوب تري داشته باشد. اين اجتماع گريزي و طعنه هاي كوريدا به فرهنگ سنتي جوامع بشري به شكل كوچك ابتدا از طريق قانون گريزي اين افراد از طريق دزدي از فروشگاه نمايش داده مي شود و بعد از آن از طريق مهمترين نهاد جامعه انساني يعني خانواده، دنياي آرماني خود را مي سازد .

حتما عضو کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سینما مدرن باشید! ما در تلگرام و اینستاگرام مطالب متفاوت تری داریم که در سایت نیست!

عشق فیلم هستی بیا کانال تلگرام ما 😍
//